Kategórie

Novinky

Sixadmin

Stavebná projekcia

Projekt pre stavebné povolenie

Stavebné konanie začína stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka.

Účastníkmi stavebného konania sú:

 • stavebník
 • osoby, ktoré majú vlastnícke, alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb ak ich vlastnícke, alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté
 • ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobných predpisov
 • stavebný dozor, alebo kvalifikovaná osoba
 • projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby.

 

Podľa výsledkov stavebného konania vydá stavebný úrad rozhodnutie. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu dobu. 

 

POTREBNÉ DOKLADY:

 1. doklady, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo stavby alebo, že má k pozemku či stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu (vydané katastrálnym úradom alebo úradne overená kópia),
 2. kópia z katastrálnej mapy alebo geometrický plán (vydaná katastrálnym úradom alebo úradne overená kópia),
 3. projektová dokumentácia stavby (projekt stavby) vypracovaná  oprávnenou osobou v dvoch vyhotoveniach ( ak ide o stavby podľa §45 ods. 6 písm. a) stavebného zákona, t.j. ak ide o jednoduché stavby a drobné stavby, postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním - splnenie tejto podmienky písomne preukázať), v prípade, že stavebník nie je vlastník stavby - 3x projektovú dokumentáciu k stavebnému konaniu spĺňajúcu náležitosti podľa § 9 vyhl. MŽP SR 453/2000 Z.z.. Projektová dokumentácia musí byť vypracovaná v rozsahu podľa § 9 vyhlášky MŽP SR č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,
 4. rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov a obce,
 5. doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním žiadosti,
 6. kópia všeobecne záväzného nariadenia o schválení územného plánu zóny, ak sa územné rozhodnutie nevyžaduje,
 7. ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby,
 8. ak ide o stavbu, v ktorej sa má zabudovať jadrové zariadenie, k žiadosti sa pripojí súhlas úradu jadrového dozoru udelený na základe posúdenia bezpečnostnej dokumentácie podľa osobitého predpisu,
 9. správny poplatok.


Projektová dokumentácia:

 • Sprievodná správa,
 • Súhrnná technická správa,
 • Výkresy:
  • Architektonické a stavebné riešenie,
  • Zdravotechnické inštalácie,
  • Vykurovanie,
  • Plynofikácia,
  • Elektroprojekt,
  • Protipožiarna ochrana,
  • Vjazd na pozemok,
 • Predbežný energetický posudok ( podľa STN 73 0540 - 2:2012).