Kategórie

Novinky

Sixadmin

Stavebná projekcia

Projekt pre ohlásenie jednoduchej stavby

Pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí postačí ohlásenie stavebnému úradu.

Jednoduchými stavbami sú:

 • bytové budovy, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300 m2, majú jedno nadzemné podlažie, môžu mať aj jedno podzemné podlažie a podkrovie;
 • stavby na individuálnu rekreáciu;
 • oporné múry;
 • prízemné stavby, stavby zariadenia staveniska a podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, resp. hĺbka 6 m, užívané pre najviac 30 osôb.

 

Stavebník je povinný uskutočnenie jednoduchej stavby vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu a začať uskutočňovať jednoduchú stavbu môže len na základe písomného oznámenie stavebného úradu, že proti jej uskutočneniu nemá námietky, v lehote do dvoch rokov od jeho doručenia, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

 

POTREBNÉ DOKLADY:

 1. Doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe, ak je pozemok v spoluvlastníctve, aj súhlas ostatných vlastníkov s uskutočnením stavby (vydaný katastrálnym úradom alebo úradne overená kópia).        
 2. Kópia z katastrálnej mapy alebo geometrický plán (vydané katastrálnym úradom alebo úradne overená kópia).         
 3. Jednoduchý situačný výkres podľa katastra nehnuteľností s vyznačením umiestnenia stavby na pozemku, vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb vo  dvoch vyhotoveniach.       
 4. Projektová dokumentácia stavby 2 x spracovaná v rozsahu § 9 vyhlášky MŽP SR č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.       
 5. Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia dotknutých orgánov vyžadované podľa osobitných predpisov.       
 6. Vyhlásenie stavebného dozoru, resp. kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie stavby uskutočňovanej svojpomocou.    

 

Projektová dokumentácia:

 • Technická správa,
 • Výkresy: 
  • Situácia stavby (umiestnenie objektu na pozemku),
  • Pôdorysy podlaží,
  • Rez,
  • Pohľady.