Kategórie

Novinky

Sixadmin

Stavebná projekcia

Projekt pre ohlásenie drobnej stavby

Pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie postačí ohlásenie stavebnému úradu.

Drobné stavby sú:

  • prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m a podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m,
  • oplotenie, prípojky stavieb a pozemkov,
  • špecifikované stavby na lesnej pôde,
  • špecifikované komunikácie.

 

POTREBNÉ DOKLADY:

  1. doklad o vlastníckom alebo inom práve k pozemku, na ktorom sa má umiestniť drobná stavba (výpis z katastra nehnuteľností – t.j. list vlastníctva a pod. Pokiaľ je pozemok v spoluvlastníctve – súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov s uskutočnením drobnej stavby, ak nie sú všetci vlastníci stavebníkmi.
  2. jednoduchý situačný výkres  v dvoch vyhotoveniach (podľa katastrálnej mapy) s vyznačením umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb  a stavebné riešenie stavby
  3. jednoduchý technický opis stavby
  4. rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy
  5. v prípade, že stavebník poverí na vybavenie ohlásenia drobných stavieb inú fyzickú alebo právnickú osobu, je potrebné predložiť písomné splnomocnenie.