Plynofikácia

Stavebná projekciaProjekt rieši plynofikáciu objektu v rozsahu pre projekt pre stavebné povolenie.

Projekt poskytuje riešenia na realizáciu vonkajšieho plynovodu, vnútorného plynovodu aj napojenia spotrebičov podľa STN EN 17 75, TPP 704 01.


Projektová dokumentácia:

 • Technická správa
 • Výkresy:
  • Situácia,
  • Pôdorysy podlaží,
  • Axonometria,
  • Detail úpravy stavebných konštrukcií,
  • Priečne rezy výkopovou ryhou,
  • Zásady križovania a súbehu inžinierskych sietí.

Návrat späť