Novinky

Sixadmin

Stavebná projekcia

Projekt pre územné povolenie

Stanovisko k zamýšľanému investičnému zámeru - stavbe, k projektu stavby pre územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, k umiestneniu informačného, propagačného a reklamného zariadenia na území mesta z hľadiska jej architektonicko-urbanistického začlenenia vydáva odbor životného prostredia, rozvojových programov a staveného poriadku na základe písomnej žiadosti.

POTREBNÉ DOKLADY:

 • žiadosť o vydanie stanoviska,
 • informácia o umiestnení požadovaného investičného zámeru (kópia katastrálnej mapy, parcelné číslo),
 • zastavovací náčrt (aktuálna urbanistická štúdia),
 • architektonická štúdia investičného zámeru.

 
K návrhu na vydanie územného rozhodnutia sa prikladajú:

 1. doklady, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo súhlas vlastníka pozemku ak navrhovateľ nemá vlastnícke  právo alebo iné právo k pozemku (vydané katastrálnym úradom alebo úradne overená kópia)       
 2. kópia z katastrálnej mapy alebo geometrický plán (vydané katastrálnym úradom alebo úradne overená kópia)         
 3. 2x situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy so zakreslením predmetu územného rozhodnutia a jeho polohy s vyznačením väzieb (účinkov) na okolie         
 4. 2x projektová dokumentácia stavby pre územné rozhodnutie spracovaná v rozsahu § 3 ods.4,ods.5, ods.6, ods.7 vyhlášky MŽP SR č.453/200 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, vypracovaná oprávnenou osobou; v prípadoch uvedených v § 45 ods.6 písm.a/ zák.č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním         
 5. rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov  a obce       
 6. záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby alebo činnosti na životné prostredie alebo rozhodnutie zisťovacieho konania, ak bolo vydané        
 7. doklady o rokovaniach s účastníkmi  územného konania, ak sa konali pred podaním návrhu       
 8. správny poplatok     

Projektová dokumentácia: 1. situácia stavby (umiestnenie objektu na pozemku), 2.pôdorysy podlaží, 3. Rez, 4. pohľady
+Technická správa